St. Charles Borromeo Roman Catholic

491 Church Rd.

902-687-2319