St. John’s United Church

128 Main St.

902-676-2221